Bảo hiểm máy móc thiết bị

Bảo hiểm máy móc thiết bị

Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị này xác nhận rằng, với điều kiện là Người được bảo hiểm đã thanh toán cho PTI số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm hoặc Sửa đổi bổ sung đính kèm,
PTI đồng ý với Người được bảo hiểm rằng, trong thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã trả thêm phí bảo hiểm và PTI chấp nhận tái tục hợp đồng bảo hiểm, nếu các hạng mục (hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục) được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hiện có tại địa điểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: lỗi trong khi đúc và của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, bất cẩn, thiếu nước trong nồi hơi, nổ cơ học, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão, hay của bất kỳ nguyên nhân khác không bị loại trừ dưới đây, dẫn tới việc các hạng mục đó buộc phải được thay thế hoặc sửa chữa,
PTI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hay thiệt hại đó bằng tiền mặt, thay thế hay sửa chữa (tuỳ PTI lựa chọn) với số tiền không vượt quá giá trị của từng hạng mục được bảo hiểm trong một năm - giá trị này được ghi đối xứng với tên hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và tổng toàn bộ số tiền bồi thường của các hạng mục không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo.
Bảo hiểm này sẽ áp dụng cho các hạng mục bảo hiểm sau khi hạng mục đó đã hoàn tất việc hạy thử thành công, dù hạng mục đó đang hoạt động hay không, hay được tháo ra
để làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hay trong khi tiến hành các công việc nói trên, hay khi vận chuyển trong phạm vi cảu xí nghiệp, hoặc khi lắp ráp lại sau đó.

Menu