Bảo hiểm bưu điện tính tiền tổn thất bảo hiểm xây dựng như thế nào?

14 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi: BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN TÍNH TIỀN TỔN THẤT BẢO HIỂM XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời:

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo hợp đồng   bảo hiểm như sau:

a) Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được, cơ sở giải quyết bồi thường  là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi.

b) Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, cơ sở để giải quyết bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi.

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và theo mức mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo  hiểm, với điều kiện người được bảo hiểm phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện và điều  khoản ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường sau khi   đã chấp nhận các tài liệu, chứng từ cần thiết để chứng minh rằng việc sửa chữa đã được  tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều  phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của  hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ  được thực hiện trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3.2 của Điều này. 

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm chịu nếu như chi phí đó là  một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí nhằm cải hoán, bổ sung và/hoặc nâng cấp các hạng mục được bảo hiểm.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/