Thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thủy nội địa ntn?

21 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 12:  Thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thủy nội địa ntn?

Trả lời:

 Thanh toán phí  bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thủy nội địa .

1.    Phí bảo hiểm:

a.        Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở mức trách nhiệm bảo hiểm và mức phí bảo hiểm áp dụng cho tàu tham gia bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm cụ thể.

b.        Người được bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm theo quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm, trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc thông báo thu phí.

2.   Thời hạn nộp phí bảo hiểm:

Thời hạn nộp phí bảo hiểm được quy định cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc thông báo thu phí bảo hiểm.

 Người được bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí. Trường hợp Người được bảo hiểm chậm thanh toán, nếu không có thỏa thuận bằng văn bản PTI có thể :

 Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm được quy định tại Điều 14 khoản 4 (a) và/hoặc Thông báo tạm ngừng hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm và PTI không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những tổn thất xảy ra trong thời gian tạm ngừng Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày gửi thông báo tạm ngừng hiệu lực bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm vẫn không nộp phí bảo hiểm đến kỳ phải thanh toán, PTI sẽ thông báo chấm dứt hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người được bảo hiểm vẫn phải nộp số phí bảo hiểm của thời gian đã được bảo hiểm mặc dù tàu có bị tổn thất hay không.

3.   Thanh toán phí bảo hiểm trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ.

 Người được bảo hiểm phải nộp toàn bộ số phí bảo hiểm cho PTI trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ làm phát sinh trách nhiệm của PTI.

Trường hợp tổn thất toàn bộ tàu không làm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của PTI, Người được bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm cho thời gian được bảo hiểm đến khi xảy ra tổn thất toàn bộ nhưng không dưới phí bảo hiểm tính cho 01(một) tháng.

 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/