Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ là gì?

20 April 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Câu hỏi 1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ là gì?

Trả lời:

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và những điều kiện, trong Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm kèm theo Đơn bảo hiểm này, với điều kiện Người  được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (dưới đây gọi tắt là PTI), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm):

·         Đến hạn mức bồi thường được nêu trong Giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ và/ hoặc Hợp đồng Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ  đối với bất kỳ số tiền nào  mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào được lập bằng văn bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm, nhằm chống lại Người được bảo hiểm về thương tật thân thể hoặc tử vong của bất kỳ bệnh nhân nào gây ra do hoặc được coi là gây ra do bất kỳ hành động bất cẩn, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào trong dịch vụ chuyên môn do Người được bảo hiểm hoặc người  làm thuê của Người được bảo hiểm thực hiện hoặc lẽ ra phải thực hiện (sau đây được gọi là sơ suất nghề nghiệp) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (và thời hạn hồi tố, nếu có).

·         Các chi phí và phí tổn phát sinh được PTI chấp nhận bằng văn bản trong quá trình bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao  hơn Hạn mức bồi thường theo Đơn bảo hiểm này để một khiếu   nại nào đó từ bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của PTI đối  với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Đơn Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ và tổng số tiền cần phải thanh  toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;

 

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/