Hỏi đáp về bảo hiểm TNDS bác sỹ

Bảo hiểm TNNN Bác sỹ

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 6. Tại sao phải tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ?

Trả lời:

 

Nghị định 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 Quy định Các tổ chức , Cá nhân có liên quan Đang làm việc trong ngành Khám chữa bệnh phải tham gia củ thẻ là: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 5. Điều kiện để nhận Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ?

Trả lời:

Đơn Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ?, bất kỳ điều khoản bổ sung đính kèm nào hoặc Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi như là một hợp đồng và bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa cụ thể trong bất cứ phần nào của đơn bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm sẽ mang ý nghĩa cụ thể đó tại bất cứ đâu chúng xuất hiện.

1.  Người được bảo hiểm phải thực hiện tất cả những biện pháp hợp lý nhằm đề phòng hoặc giảm thiểu thương tật, bệnh tật, tổn thất hoặc thiệt hại có thể dẫn đến một khiếu nại thuộc đơn bảo hiểm này.

2. Trong trường hợp có bất kỳ sự vụ nào có thể dẫn đến một khiếu nại đòi bồi thường theo bảo hiểm này hoặc có bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến sự cố đó mà có lý do để suy đoán rằng có thể phát sinh khiếu nại từ đó, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay bằng văn bản cho PTI, thời hạn thông báo được mở rộng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thời hạn bảo hiểm được nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm. Các khiếu nại đã được thông báo cho PTI theo quy định ở trên cần phải được Người được bảo hiểm gửi hồ sơ khiếu nại bồi thường chính thức ngày cho PTI, trong mọi trường hợp không chậm hơn 36 tháng kể từ ngày chấm dứt thời hạn bảo hiểm được nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

3.  Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm hoặc giải quyết hoặc thực hiện, hứa hẹn việc thanh toán bát kỳ khoản tiền nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào có thể được coi như khoản bồi thường theo đơn bảo hiểm này, hoặc chi trả bất cứ chi phí, phí tổn nào liên quan đến khiếu nại, khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của PTI - người được phép tiếp quản và kiểm soát trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm, việc bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nêu trên, và cũng vì mục đích đó Người được bảo hiểm phải cung cấp toàn bộ thông tin và hỗ trợ được PTI yêu cầu một cách hợp lý. PTI không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào khi không có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu Người được bảo hiểm từ chối chấp thuận cách thức giải quyết khiếu nại theo đề nghị của PTI và tiếp tục tranh luận hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào, thì trách nhiệm của PTI sẽ không vượt quá số tiền mà lẽ ra đã có thể được giải quyết để chi trả cho khiếu nại cộng với chi phí và các phí tổn đã phát sinh với sự đồng ý của PTI cho đến ngày Người được bảo hiểm từ chối việc giải quyết mà PTI đưa ra.

4. PTI có thể bồi thường cho Người được bảo hiểm cho tới Hạn mức bồi thường theo đơn bảo hiểm này đối với bất kỳ sự cố nào hoặc bất cứ số tiền nào nhỏ hơn cho khiếu nại hoặc những khiếu nại liên quan đến sự cố đó để khiếu nại được giải quyết và PTI sẽ không phải chịu thêm bất kỳ trách nhiêm nào về sự cố đó ngoại trừ việc thanh toán chi phí và phí tổn pháp lý đã phát sinh trước khi thanh toán số tiền bồi thường

5.  Nếu tại thời điểm xảy ra bất kỳ sự cố hoặc khiếu nại, có bất kỳ một đơn bảo hiểm nào khác tồn tại độc lập với đơn bảo hiểm này, bảo hiểm cho Người được bảo hiểm hoặc được thực hiện bởi hoặc trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm cũng bảo hiểm cho sự cố hoặc khiếu nại đó, PTI sẽ không có trách nhiệm theo đơn bảo hiểm này phải bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với sự cố hoặc khiếu nại đó ngoại trừ số tiền vượt quá nằm ngoài số tiền lẽ ra phải được thanh toán theo đơn bảo hiểm khác đó cho dù đơn bảo hiểm này có hiệu lực hay không.

6.  Trong trường hợp áp dụng ngày hồi tố được nêu cụ thể trong Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm này sẽ không áp dụng đối với những khiếu nại được lập chống lại Người được bảo hiểm về những hành động sơ suất, sai sót hoặc bỏ sót đã thực hiện hoặc đã xảy ra hoặc được cho là đã thực hiện hoặc đã xảy ra trước ngày hồi tố.

7.  Người được bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào phải

a)  duy trì việc lập hồ sơ mô tả chính xác toàn bộ những dịch vụ chuyên môn nhằm đảm bảo tính sẵn có cho việc kiểm tra và sử dụng bởi PTI hoặc người đại diện hợp pháp của PTI cho tới mức độ mà chúng liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào theo đơn bảo hiểm này

b) cung cấp cho PTI hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm những thông tin, hỗ trợ và những bản báo cáo khi PTI yêu cầu, và

c) bằng chi phí của mình, hỗ trợ trong quá trình bào chữa bất cứ khiếu nại nào mà không phụ thuộc vào chi phí của PTI (PTI sẽ hoàn trả lại chi phí này cho

Người được bảo hiểm trên cơ sở điều kiện, điều khoản của Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm)

8.  Việc tuân thủ và thực hiện các điều khoản, điều kiện trong mức độ liên quan đến bất kỳ việc gì phải thực hiện hoặc phải tuân thủ bởi Người được bảo hiểm cũng như tính xác thực của các lời khai của Người được bảo hiểm trong bản giấy yêu cầu bảo hiểm (đính kèm và là cơ sở pháp lý của hợp đồng này) sẽ là những điều kiện tiên quyết đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào của PTI theo đơn bảo hiểm này.

9.  Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa Người được bảo hiểm và PTI theo đơn bảo hiểm này, thì những tranh chấp đó sẽ được phán xử theo luật pháp của quốc gia nêu trong Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm và do vậy, chỉ có những Tòa án thuộc quốc gia này mới có quyền tài phán đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo đơn bảo hiểm này.

10. Các bên thoả thuận rằng nếu bất kỳ khoản thanh toán nào được PTI chi trả cho bất kỳ khiếu nại nào thuộc đơn bảo hiểm này, PTI được quyền kế thừa toàn bộ quyền lợi của Người được bảo hiểm trong việc truy đòi một bên thứ ba gây ra khiếu nại đó.

11. Nếu Người được bảo hiểm lập bất kỳ khiếu nại nào với mục đích lừa đảo hoặc không trung thực, trên phương diện số tiền đòi bồi thường hoặc bất cứ yếu tố nào khác, đơn bảo hiểm này sẽ bị mất hiệu lực hoàn toàn và Người được bảo hiểm sẽ mất quyền lợi được đòi bồi thường về toàn bộ những khiếu nại theo đơn bảo hiểm này

12. Đơn bảo hiểm này sẽ không áp dụng liên quan đến bất cứ loại hình bảo hiểm nào khác và sẽ chỉ bồi thường cho những tổn thất trong điều kiện và trong mức độ không được bồi thường theo bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác.

13. Số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm này được giới hạn đối với:

a) khoản tiền bồi thường phát sinh từ phán quyết của một Toà án có thẩm quyền tại phạm vi lãnh thổ địa lý nêu trong Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

b) chi phí, phí tổn và các lệ phí pháp lý khác phát sinh trong phạm vi lãnh thổ nêu trong Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

14. Trong trường hợp không có quy định pháp lý địa phương liên quan đến việc huỷ bỏ hợp đồng, đơn bảo hiểm này có thể được huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho PTI, và hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt  không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo được gửi đi hoặc vào một ngày cụ thể nêu tại văn bản thông báo Đơn bảo hiểm này cũng có thể được huỷ bỏ bởi PTI hoặc đại diện hợp pháp của PTI bằng cách gửi văn bản thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ của Người được bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm, trong đó nêu rõ hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt, không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo được gửi đi hoặc vào một ngày cụ thể nêu tại văn bản thông báo.

15. Nếu đơn bảo hiểm này bị huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm, PTI sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm, PTI sẽ hoàn lại 70% số phí bảo hiểm cho thời gian còn lại.

Nếu đơn bảo hiểm này bị huỷ bỏ bởi PTI, PTI sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm, PTI sẽ hoàn lại 100% số phí bảo hiểm cho thời gian còn lại.

 

16. Việc thanh toán hoặc đề nghị hoàn phí bởi PTI sẽ không phải là điều kiện để sự hủy bỏ đơn bảo hiểm này có hiệu lực tuy nhiên việc thanh toán này sẽ được thực hiện một cách sớm nhất theo khả năng thực tế.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 4. Những điểm loại trừ trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ ?

Trả lời:

Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho bất kỳ khiếu nại hoặc những khiếu nại nào phát sinh từ:

1.  bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện vượt quá phạm vi đặc thù về dịch vụ chuyên môn, điều trị, tư vấn của một thầy thuốc/bác sỹ theo quy định pháp lý, nội quy và quy tắc có hiệu lực tại Việt nam;

2. dịch vụ khám sức khoẻ trừ khi vì lý do chẩn đoán hoặc chữa bệnh; đối với dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình/ phẫu thuật thẩm mỹ, phạm vi bảo hiểm theo đơn này chỉ giới hạn đối với hoạt động phẫu thuật nhằm tái tạo các bộ phận cơ thể phát sinh một cách cần thiết sau một tai nạn và/hoặc biến dạng bẩm sinh;

3. hoạt động điều trị / dịch vụ cung cấp nhằm kích thích/phòng tránh sự có thai, sinh sản, bao gồm phẫu thuật chữa trị bệnh vô sinh, thụ tinh ống nghiệm và/hoặc phá thai, nạo hút thai và những tổn thất tài chính (hậu quả) phát sinh từ những dịch vụ trên, bao gồm cả nghĩa vụ chi trả tiền bảo hành cho các dịch vụ đó;

4. thương tật thân thể (bao gồm cả bất ổn thần kinh, thương tổn tinh thần hoặc trạng thái sợ hãi), tổn thất hoặc thiệt hại thực chất là hoặc được cho là gây ra do hoặc phát sinh từ bất kỳ hình thức nào liên quan đến Hội chứng suy giảm miễn dịch (bệnh AIDS) hoặc các tác nhân gây bệnh của bệnh AIDS hoặc bệnh viêm gan;

5. sự hoạt động của ngân hàng máu trừ các trường hợp thuần tuý phải cung cấp máu hoặc những sản phẩm huyết học cho hoạt động phẫu thuật, mổ của Người được bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm và Giấy yêu cầu bảo hiểm;

6.  những thiệt hại / thương tật mang tính di truyền;

7.  việc sử dụng thuốc giảm cân hoặc sử dụng silicons;

8.  hoạt động của bác sỹ nha khoa hoặc bác sỹ phẫu thuật nha khoa về

- gây mê chung hoặc

- bất cứ thủ tục, công việc nào được thực hiện dưới dạng gây mê chung

9. các dịch vụ được thực hiện khi đang chịu ảnh hưởng của các chất gây say hoặc chất ma tuý;

10.  bất cứ hành động cố ý, thiếu trung thực, ác ý, hành động tội phạm hoặc phạm

pháp nào của Người được bảo hiểm hoặc người làm công của Người được bảo hiểm;

11. Việc sản xuất, xây dựng, thay thế, sửa chữa, bảo quản, xử lý bất kỳ hàng hoặc sản phẩm nào được bán, cung cấp hoặc phân phối bởi Người được bảo hiểm ngoài việc chỉ đơn thuần sử dụng cho hoạt động được bảo hiểm nêu tại Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm và Giấy yêu cầu bảo hiểm;

12. Khiếu nại phát sinh từ thử nghiệm thuốc;

13. Khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp bắt nguồn từ việc thử nghiệm, thay đổi, xử lý, chế biến, sản xuất, quản lý, phân phối, lưu trữ, thay thế, ứng dụng khác trên Người, vật (chết hoặc còn sống) và các cơ quan, máu, tế bào, chất bài tiết các loại và bất kỳ chất dẫn xuất trực tiếp hoặc gián tiếp nào từ đó bao gồm sinh tổng hợp bằng kỹ thuật kết hợp gen và các sản phẩm liên quan;

14. Thiệt hại thuộc bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ;

15. bất cứ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch nước ngoài, tình trạng chiến sự (dù cho có tuyên chiến hay không), nội chiến, khủng bố, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa hoặc hành động quân sự hoặc hành động của lực lượng tiếm quyền;

16. khiếu nại do một Người được bảo hiểm lập nhằm kiện cáo một Người được bảo hiểm khác trong đơn bảo hiểm này;

 

17. trách nhiệm được Người được bảo hiểm thừa nhận theo một hợp đồng hoặc bất kỳ thoả thuận nào khác hoặc bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm bằng văn bản nào được thoả thuận bởi Người được bảo hiểm làm gia tăng trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm. Điểm loại trừ này sẽ không áp dụng đối với trách nhiệm mà Người được bảo hiểm lẽ ra đã phải chịu dù cho có sự tồn tại của hợp đồng, thoả thuận, cam kết hoặc bảo đảm nói trên hay không.

  • 20
  • Apr

Câu hỏi 3. Mức khấu trừ trong Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ được tính như thế nào?

Trả lời:

Luôn luôn với điều kiện là PTI sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, đối với mỗi và mọi khiếu nại theo đơn bảo hiểm này, phần tiền khiếu nại (mà trong ngữ cảnh của điểu khoản này bao gồm cả những chi phí và phí tổn do PTI chi trả nhằm điều tra và bào chữa khiếu nại) vượt quá Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu nêu tại Giấy chứng nhận và/ hoặc Hợp đồng bảo hiểm.  Điều khoản này cũng quy định rằng nếu có bất cứ chi phí nào mà PTI chi trả, sau đó được xác định là thấp hơn Mức khấu trừ của đơn này, thực chất thuộc trách nhiệm chi trả của Người được bảo hiểm như nêu trên, thì Người được bảo hiểm phải hoàn trả lại số tiền đó cho PTI ngay sau khi PTI yêu cầu.

 

Page 3 of 4

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/