Bảo hiểm TNNN Luật sư-Công chứng viên

Bảo hiểm trách nhiêm nghề nghiệp luật sư-Công chứng viên

  • 04
  • May

Câu hỏi: Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì?

Trả lời:

1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà tổ chức hành nghề công chứng phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc tổ chức mình.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong trường hợp được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền thỏa thuận mức phí bảo hiểm, nhưng không được thấp hơn 03 (ba) triệu đồng một năm cho một công chứng viên.

  • 04
  • May

Câu hỏi: Nguyên tắc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì?

Trả lời:

1. Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

2. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng ký hành nghề.

3. Kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của Phòng công chứng được trích từ quỹ phát triển sự nghiệp hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  • 04
  • May

Câu hỏi: Các điểm loại trừ của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì?

Trả lời:

PTI sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

1.        Hành động vu khống hoặc phỉ báng;

2.        Mất hồ sơ tài liệu chứa đựng bất kỳ nội dung gì bao gồm tài liệu viết tay, in ấn hoặc sao chép bằng bất kỳ phương tiện nào, hoặc thông tin điện tử hoặc được lưu trữ trong máy vi tính, dù tài liệu đó bị đánh mất, thất lạc hoặc bị tiêu hủy trong khi được giao phó, hoặc thuộc quyền quản lý, kiểm soát, bảo quản của Người được bảo hiểm;

3.        Hành động hoặc quên sót do ác ý, thuộc cấu thành tội phạm hình sự, gian lận hoặc không trung thực của Người được bảo hiểm hoặc người được Người được bảo hiểm thuê;

4.        Thương tật thân thể, chết, mất mát hoặc hư hại tài sản;

5.        Vi phạm các quy định về sử dụng lao động của Người được bảo hiểm;

6.        Thực hiện dịch vụ nghề nghiệp không thuộc chuyên môn của một [Luật sư / Công chứng viên] hoặc trái với quy định của pháp luật;

7.        Hiểu sai, ứng dụng sai hoặc không tuân thủ các quy định pháp luật nước ngoài;

8.        Người được bảo hiểm không mua bảo hiểm hoặc duy trì bảo hiểm một cách thỏa đáng hoặc không ký kết các cam kết được yêu cầu;

9.        Cung cấp tài chính, tư vấn các vấn đề tài chính hoặc cung cấp tư vấn sai về các vấn đề liên quan đến các loại thuế;

10.     Sai phạm hoặc vi phạm liên quan đến việc quản lý sổ sách kế toán hoặc chuyển giao tài chính hoặc hành vi tham ô của nhân viên của Người được bảo hiểm;

11.     Yêu cầu bồi thường phát sinh từ hoạt động của Người được bảo hiểm với tư cách là người đứng đầu hoặc thành viên hoặc chuyên viên pháp chế của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát của Công ty tư nhân, Công ty đại chúng, Câu lạc bộ hoặc Hiệp hội;

12.     Người được bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản;

13.     Người được bảo hiểm đã được các Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm khác bồi thường;

14.     Các khiếu kiện phát sinh do Người được bảo hiểm không mua hoặc duy trì bảo hiểm phù hợp khi hành động với tư cách là người được thừa ủy nhiệm, được giao phó quản lý tài sản, hoặc là người tiếp nhận hoặc mua lại tài sản;

15.     Các khiếu kiện phát sinh từ các cam kết nghề nghiệp thông thường khác với Nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

16.     Các yêu cầu bồi thường phát sinh từ mất mát, thiệt hại, biến dạng hoặc tẩy xóa hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính.

17.     Trách nhiệm pháp lý được trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, hoặc đóng góp vào việc tạo nên, hoặc phát sinh từ việc hư hỏng máy vi tính, các máy móc thiết bị khác dùng để xử lý, tồn trữ, truy cập dữ liệu, dù thuộc hoặc không thuộc tài sản của Người được bảo hiểm;

18.     Tổn thất tài chính trực tiếp, gián tiếp hoặc được xem là gây ra bởi hoặc được quy cho, hoặc phát sinh từ việc ô nhiễm không khí, nguồn nước hoặc đất;

19.     Thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do bị phạt, phạt làm gương, cảnh cáo hoặc các loại hình phạt khác;

20.     Tổn thất hoặc trách nhiệm liên quan đến một hoạt động kinh doanh mà Người được bảo hiểm thực hiện hoặc quản lý, trừ trường hợp khiếu kiện chống lại Người được bảo hiểm do lỗi bất cẩn với tư cách là đại diện tiếp nhận hoặc mua lại tài sản;

21.     Có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chiến tranh, xâm lược, khủng bố, hành động thù địch, nội chiến, bạo động, nổi loạn, cách mạng, đảo chính, khởi nghĩa, tịch thu, trưng thu, quốc hữu hóa, phá hủy tài sản theo lệnh của chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền;

22.     Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo hợp đồng hoặc thỏa thuận khác kể cả các đoan kết được minh thị hoặc ngụ ý, trừ khi trách nhiệm này được xem là mặc nhiên theo quy định pháp luật dù có hay không có các hợp đồng hoặc thỏa thuận đó;

23.     Các khiếu nại bồi thường giữa những Người được bảo hiểm, từ một tổ chức mà Người được bảo hiểm làm cố vấn, từ nhân viên hoặc thành viên gia đình của Người được bảo hiểm.

 

24.     Các khiếu nại liên quan đến vi phạm hoặc được cho là vi phạm bất kỳ chứng nhận nhãn mác, bản quyền, bằng sáng chế hoặc thương hiệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại, trang phục thương mại, sự lạm tiêu ý tưởng hoặc các tài sản trí tuệ khác của Người được bảo hiểm.

  • 04
  • May

        Câu hỏi: Mức miễn thường của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứng là gì?

        Trả lời:

Mức miễn thường theo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứngnày là mức miễn thường có khấu trừ, tức là số tiền bồi thường đầu tiên mà Người được bảo hiểm phải tự gánh chịu đối với mỗi và mọi yêu cầu bồi thường.

Mức miễn thường này cũng áp dụng cho các chi phí pháp lý hoặc các chi phí phát sinh khác có liên quan trong trường hợp Người được bảo hiểm sử dụng để bào chữa trong các vụ khiếu kiện và không dẫn đến việc bồi thường cho bên thứ ba.

 

Mức miễn thường của Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư / Công chứngvà/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Page 1 of 2

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/