Bảo hiểm thân tàu biển Việt Nam

15 January 2015 K2_ITEM_AUTHOR 

Bảo hiểm thân tàu biển Viêt Nam

Tư vấn bảo hiểm tại Baohiembinhduong.com. Gọi miễn phí 0909.128.114.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN VIỆT NAM

Tất cả các tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm thân tàu tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (gọi tắt là PTI) .

Đối tượng bảo hiểm thân tàu bao gồm: Vỏ, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải.

Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm của cá nhân hoặc tổ chức (gọi tắt là Người được bảo hiểm), PTI có thể nhận bảo hiểm thân tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.

Tàu trong Quy tắc này là tàu hoặc cấu trúc nổi khác, có hoặc không có động cơ, chuyên dùng để hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam (không bao gồm tàu quân sự và tàu cá).

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN VIỆT NAM

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc điều kiện bảo hiểm B dưới đây:

Điều 3: Điều kiện bảo hiểm A

Khi nhận bảo hiểm cho tàu theo điều kiện bảo hiểm này, PTI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

 • 1. Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) hay tổn thất bộ phận đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp gây ra bởi những nguyên nhân sau:
  • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.
  • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.
  • Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu.
  • Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý.
  • Ngôi nhà: thời gian sử dụng không quá 30 năm.
  • Mất tích.
  • Động đất, sụt lở, núi lửa phun.
  • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh.
  • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.
  • Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc hư hỏng các bộ phận của máy móc, thân tàu do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được.
  • Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.
 • 2. Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:
  • Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ, chi phí trục vớt hoặc chi phí tố tụng đã được PTI đồng ý trước.
  • Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
  • Đóng góp chi phí tổn thất chung.
  • Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.

Điều 4: Điều kiện bảo hiểm B

Khi nhận bảo hiểm cho tàu theo điều kiện bảo hiểm này, PTI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

 • Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp gây ra bởi những nguyên nhân sau:
  • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.
  • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.
  • Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu.
  • Mất tích.
  • Động đất, sụt lở, núi lửa phun.
  • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh.
  • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.
  • Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.
 • Những khoản chi phí hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu để tiến hành các biện pháp cấp thiết nhằm ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất đối với các tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo điều khoản này.

Rủi ro ô nhiễm

Tàu được bảo hiểm theo điều 3 hay điều 4 trên đây còn được bảo hiểm cả tổn thất của tàu gây ra từ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm. Với điều kiện:

 • 1. Tổn hại của tàu thuộc trách nhiệm của PTI được quy định ở Điều 3 hay Điều 4 trên đây.
 • 2. Hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý tàu trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm.

Thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu nếu có sở hữu cổ phần của tàu cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều 5 này.

Mở rộng phạm vi bảo hiểm

PTI cũng nhận trách nhiệm bồi thường tổn thất đối với tàu được bảo hiểm xảy ra trong trường hợp:

 • 1. Lai kéo và trợ giúp tàu, thuyền khác khi gặp nạn. Những hư hỏng, mất mát và tổn thất vật chất xảy ra trong thời gian này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm phần chi phí sửa chữa mà Người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả.
 • 2. Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu, thuyền cùng chủ hoặc cùng thuộc quyền quản lý hoặc được những tàu, thuyền như vậy cứu hộ.

Với điều kiện Người được bảo hiểm phải thoả thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của PTI. PTI nhận bảo hiểm cả trong trường hợp có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, lai dắt, về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyến).

KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 7:

PTI không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra được quy do những nguyên nhân sau:

 • Tàu không đủ khả năng hoạt động và/hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định.
 • Hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: Người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ.
 • Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép.
 • Do vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu bị hao mòn tự nhiên.
 • Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu.
 • Thuyền trưởng, máy trưởng hoặc thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác.
 • Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc các thuyền viên được phân công trực tàu không có mặt thực hiện nghĩa vụ trực tàu tại thời điểm xảy ra sự cố.

Điều 8:

PTI không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những chi phí có liên quan dưới đây, dù những chi phí đó do những rủi ro được bảo hiểm gây ra:

 • Chi phí liên quan đến sự chậm trễ của tàu hoặc chi phí liên quan đến thiệt hại kinh doanh của tàu được bảo hiểm.
 • Mọi chi phí liên quan về:
  • Cạo hà, gõ rỉ, sơn lườn hoặc đáy tàu (trừ chi phí làm sạch bề mặt và sơn phần tôn và/hoặc gỗ thay thế thuộc trách nhiệm bảo hiểm).
  • Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn, trừ trường hợp tổn thất chung.
  • Đưa tàu đến nơi sửa chữa, trừ trường hợp việc đưa tàu đến nơi sửa chữa là theo yêu cầu bằng văn bản của PTI.
  • Công tác phí, các chi phí liên quan của Người được bảo hiểm hoặc của người được Người được bảo hiểm uỷ quyền bỏ ra để thu thập hồ sơ khiếu nại hay giải quyết sự cố, trừ những chi phí đã được bảo hiểm theo điểm 2 Điều 3 và điểm 2 Điều 4 trên đây.
  • Tiền cước vận chuyển hoặc tiền cho thuê tàu.
 • Chi phí sửa chữa, thay thế cho chính bộ phận thân tàu, bộ phận máy móc, trục cơ hoặc nồi hơi bị tổn thất do khuyết tật ngầm.

Điều 9:

PTI không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu.

Điều 10:

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, PTI không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do:

 • 1. Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh.
 • 2. Bị cướp, bị bắt giữ tàu dưới mọi hình thức tại bất cứ nơi nào vì bất cứ lý do gì.
 • 3. Tàu được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự.
 • 4. Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị.
 • 5. Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào.
 • 6. Rủi ro hạt nhân nguyên tử.

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Điều 11: Yêu cầu và chấp nhận bảo hiểm

1. Yêu cầu bảo hiểm:

Khi tham gia bảo hiểm Người được bảo hiểm cần gửi cho PTI Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của PTI) 3 (ba) ngày trước ngày chủ tàu muốn Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Đối với những tàu tham gia bảo hiểm lần đầu tại PTI thì kèm theo Giấy yêu cầu bảo hiểm cần có các tài liệu sau:

 • a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu.
 • b) Giấy chứng nhận cấp tàu.
 • c) Giấy chứng nhận khả năng đi biển
 • d) Biên bản kiểm tra từng phần của Đăng Kiểm.

2. Chấp nhận bảo hiểm:

 • Trên cơ sở yêu cầu của Người được bảo hiểm, PTI sẽ xem xét để cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Sửa đổi bổ sung (nếu có) là bộ phận cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm. Ngày cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm được coi là ngày ký Hợp đồng bảo hiểm.
 • PTI có quyền yêu cầu được kiểm tra, giám định tình trạng tàu trước khi nhận bảo hiểm.

3. Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, tàu lại có thay đổi, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho PTI biết.

  PTI sẽ cấp giấy Sửa đổi bổ sung về những sự thay đổi đó và có thể thu thêm phí bảo hiểm nếu xét thấy những thay đổi đó làm tăng thêm rủi ro và trách nhiệm của PTI. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm, PTI có quyền yêu cầu được kiểm tra tình trạng chung của tàu nếu xét thấy không đảm bảo, PTI sẽ thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm hoặc giới hạn phạm vi bảo hiểm cho đến khi tàu được sửa chữa lại phù hợp với các quy phạm của Đăng kiểm.

4. Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc không thông báo đầy đủ những thay đổi của tàu theo quy định tại điểm 1, 2 và 3 điều này, PTI sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất mà nguyên nhân trực tiếp là do khai báo sai trái hoặc không thông báo đầy đủ những thay đổi của tàu gây ra.

Điều 12: Phí bảo hiểm và thời hạn nộp phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở biểu phí áp dụng cho từng loại tàu hoặc nhóm tàu theo các điều kiện bảo hiểm cụ thể do PTI và Người được bảo hiểm thỏa thuận. Phí bảo hiểm có thể tăng hoặc giảm tuỳ thuộc vào tình hình tổn thất hàng năm của đội tàu của người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm.

2. Thời hạn nộp phí bảo hiểm

a) Đối với những tàu bảo hiểm theo thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng, phí bảo hiểm được nộp làm 1 kỳ hoặc nhiều kỳ theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PTI, được nộp trong vòng 10 (mười) ngày đầu mỗi kỳ.

b) Đối với những tàu tham gia bảo hiểm theo thời hạn dưới 06 tháng hoặc bảo hiểm chuyến, phí bảo hiểm được nộp toàn bộ một lần trong vòng 10 (mười) ngày sau khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm

c) Trường hợp tàu biển còn thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm chưa đến kỳ nộp mà tàu bị tổn thất toàn bộ thì Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm nộp toàn bộ số phí bảo hiểm còn lại cho PTI trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm gửi thông báo tàu bị tổn thất toàn bộ cho PTI.

d) Trường hợp Người được bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm theo đúng quy định hay thỏa thuận, ngoài việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm như quy định ở mục a, điểm 2, điều 17 dưới đây, Người được bảo hiểm vẫn phải nộp số phí cho thời gian đã bảo hiểm đồng thời phải nộp thêm một khoản tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất quá hạn vay ngân hàng của số phí phải thanh toán cho thời gian chậm trả dù tàu có bị tổn thất hay không.

Điều 13: Hoàn phí bảo hiểm

1. Trường hợp hai bên thỏa thuận huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản, PTI sẽ hoàn lại 80% số phí bảo hiểm đã nộp cho thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện sau khi huỷ bỏ Hợp đồng.

2. Trường hợp tàu ngừng hoạt động để sửa chữa hoặc đỗ tại cảng hay địa điểm an toàn được PTI chấp thuận với thời gian 30 ngày liên tục trở lên, PTI sẽ hoàn lại 50% số phí bảo hiểm đã nộp cho thời gian tàu ngừng hoạt động khi kết thúc năm bảo hiểm. 3. Nếu tàu bị tổn thất toàn bộ hay bộ phận phí bảo hiểm cho thời gian tàu ngừng hoạt động sẽ không được hoàn lại.

Điều 14: Giá trị bảo hiểm của tàu và giới hạn trách nhiệm

1. Giá trị bảo hiểm của tàu là giá trị thực tế của tàu đó trên thị trường trong nước hoặc Quốc tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm do Người được bảo hiểm khai báo hoặc theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PTI.

2. Căn cứ vào điểm 1 nêu trên, trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm của tàu khi tham gia bảo hiểm, PTI sẽ nhận bảo hiểm theo một trong hai điều kiện sau:

a) Bảo hiểm điều kiện “A” theo hình thức bảo hiểm dưới giá trị

b) Bảo hiểm điều kiện “B” 3. Số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc giấy sửa đổi bổ sung (nếu có) là giới hạn trách nhiệm cao nhất mà PTI nhận bồi thường đối với mỗi vụ tổn thất.

* Khi cần thêm thông tin hay cần thêm tư vấn Quý khách vui lòng điện thoại 0909.128.114 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. xin cảm ơn

Tại sao bạn nên chọn bảo hiểm PTI?

01 PTI là Công ty Bảo hiềm hàng đầu Việt Nam được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 10/TC/GCN ngày 18/06/1998.

02 Hiện nay công ty chúng tôi có trên 15.000 cán bộ nhân viên và đại lý phục vụ nhiệt tình 63/63 Tỉnh thành trên toàn Quốc. Cho nên Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam Quý khách luôn được nhân viên của   PTI hổ trợ.

03 PTI cam kết đem đến cho Quý khách hàng Phạm vi bảo hiểm rộng nhất bảo hiểm toàn diện, mức phí bảo hiểm rất cạnh tranh.

04 Hệ thống Garage Ô-Tô liên kết và bệnh viện bảo lãnh chi phí đạt tiêu chuẩn trên toàn quốc.

05 Tra cứu thông tin bồi thường dể dàng: Bạn có thể truy cấn tiến độ giải quyết hồ sơ Bồi thường nhanh chóng tại http://www.sms.pti.com.vn. Tại đây, bạn có thể xem chi tiết hồ sơ đang ở giai đoạn nào, những hồ sơ giấy tờ đã có hoặc còn thiếu, xưởng sửa chữa xe hiện tại, ngày dự kiến xe ra xưởng, ngày thanh toán tiền bảo hiểm…

06 Phương thức thanh toán đa dạng: Việc thanh toán được thực hiện dể dàng với nhiều lựa chọn phong phú.   Bảo hiểm PTI nổ lực mang đến cho khách hàng các phương thức thanh toán tôt nhất, phù hợp với từng các nhân đồng thời đảm bảo an toàn, tính tiện dụng và thời gian xử lý nhanh chóng.

Mọi thông tin liên hệ: Số điện thoại: 0909.128.114 Hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để hỗ trợ khách hàng trong mọi tình huống có thể.

ĐỊA CHỈ

Liên Hệ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Map

Google Map

Top
Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Dương - PTI Bình Dương
Tổ 16, khu 1, đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Bình Dương, AL 820000 Việt Nam
Phone: 0909.128.114 Website: http://http://pti.binhduong.vn/